beloun-03-03-001-b

$ \newcommand\tg{\operatorname{tg}} \newcommand\cotg{\operatorname{cotg}} \newcommand{\uhel}{{<}\kern-0.5em)\,} \newcommand\abs[1]{\left| #1 \right|} \newcommand\zav[1]{\left( #1 \right)} \newcommand\zavhra[1]{\left[ #1 \right]} \newcommand\zavslo[1]{\left\{ #1 \right\}} \newcommand\zavlom[1]{\left< #1 \, \right>} \newcommand{\podtrzeni}[1]{\underline{ #1 }} \newcommand{\vysledek}[1]{\underline{\underline{#1}}} \newcommand{\priume}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriume}[4]{ \Bigg\downarrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriumevpravo}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\downarrow} $ $\textbf{Běloun 3.1 b) / s. 25}$

Vypočítejte $115\,\%$ z $1\,080$ Kč.

$\textbf{Řešení}$

$\textbf{1. způsob - přes jedno procento}$

$1\,\% $ je $\dfrac{1}{100}$ z celku ... v našem případě tedy $\dfrac{1\,080}{100}=10,80$ Kč.

Dále řešíme trojčlenkou $$\priume{1\,\%}{10,80\,\text{Kč}}{115\,\%}{x\,\text{Kč}}$$ \begin{align*} \dfrac{x}{10,8}&=\dfrac{115}{1} \qquad / \, \cdot 10,8\\ x &= 115\cdot10,8\\ x &= 1\,242 \end{align*}
$\textbf{2. způsob - intuitivně / zrychleně / zkušeně / atd.}$

$115\,\%$ z $1\,080$ Kč ... $1\,080 \cdot 1,15 = 1\,242$ Kč

$\textbf{Výsledek}$ $$\vysledek{x=1\,242\, \text{Kč}}$$
$\textbf{Konec příkladu}$