hudkubzel-05-06-037-a

$ \newcommand\tg{\operatorname{tg}} \newcommand\cotg{\operatorname{cotg}} \newcommand{\uhel}{{<}\kern-0.5em)\,} \newcommand\abs[1]{\left| #1 \right|} \newcommand\zav[1]{\left( #1 \right)} \newcommand\zavhra[1]{\left[ #1 \right]} \newcommand\zavslo[1]{\left\{ #1 \right\}} \newcommand\zavlom[1]{\left< #1 \, \right>} \newcommand{\podtrzeni}[1]{\underline{ #1 }} \newcommand{\vysledek}[1]{\underline{\underline{#1}}} \newcommand{\priume}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriume}[4]{ \Bigg\downarrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriumevpravo}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\downarrow} $ $\textbf{Hudcová a Kubičíková 5.37 a) / s. 99}$

Vyšetřete kuželosečku $y=(x-1)^2$.

$\textbf{Řešení}$

Vyšetřit kuželosečku znamená rozhodnout, o jakou se jedná, a určit všechny její charakteristické vlastnosti.

V našem případě se jedná o parabolu, neboť jedna proměnná ($x$) je ve druhé mocnině a druhá proměnná ($y$) je v první mocnině.

Skutečnost, že proměnná $y$ je v první mocnině, určuje, že osa paraboly $o$ je rovnoběžná s osou $y$. (???)
Osa paraboly je rovnoběžná s tou osou, jejíž proměnná je v první mocnině. (???) $$\vysledek{o \parallel o_y}$$
$\textbf{Souřadnice vrcholu paraboly}$

Nalezením nulového bodu výrazu $x-1$ získáme $x$-souřadnici vrcholu paraboly $V\zavhra{x;\,y}$ \begin{align*} x-1&=0 \qquad /\, + 1\\ x&=1 \end{align*} $y$ souřadnici vrcholu paraboly vypočítáme dosazením za $x=1$ \begin{align*} y &= (x-1)^2\\ y &= (1-1)^2\\ y &= 0^2\\ y &= 0 \end{align*} $$\vysledek{\text{Souřadnice vrcholu paraboly}~\dots~V\zavhra{1;\,0}}$$
Koeficient $a$ v zadané rovnici paraboly $y=(x-1)^2$ je roven $a=1$

$a > 0$ ... parabola je otevřená "nahoru"

$\textbf{Průsečíky paraboly $p$ s osami}$

Průsečík s $o_x$ ... $p \cap o_x$ ... $y=0$ \begin{align*} 0 &= (x-1)^2 \qquad /\,\sqrt{~~}\\ \abs{x-1} &= 0\\ x &= 1 \end{align*} $$\vysledek{\text{Průsečík}~p \cap o_x = \zavhra{1;\,0}~\dots~\text{bod dotyku}}$$
Průsečík s $o_y$ ... $p \cap o_y$ ... $x=0$ \begin{align*} y&=(0-1)^2\\ y&=(-1)^2\\ y&=1 \end{align*} $$\vysledek{\text{Průsečík}~p \cap o_y = \zavhra{0;\,1}}$$
$\textbf{Graf paraboly $p$}$$\textbf{Konec příkladu}$